Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Pogosta vprašanja


Pogosta vprašanja

1. Splošno
Vprašanje:
Kako poteka prijava/odjava oseb in kdaj se upoštevajo začasne odjave/prijave oseb, za obračun komunalnih storitev?
Odgovor:
Za vse vrste prijav oziroma odjav oseb iz gospodinjstva veljajo samo pisna obvestila oz. dokazila. Uporabnik lahko glede na vrsto spremembe izpolni obrazec, ki se nahaja spletni strani družbe (moja e-komunala). Obrazec lahko po pošti,faksu, e-poštiali pa osebno dostavina sedež družbe.
Druga možna oblika za uveljavitev sprememb jepotrdilo Upravne enote, ki ga uporabnik lahkopošlje po pošti, faksu,e-pošti ali osebno dostavi na sedež družbe.
Na spletni strani se nahaja tudi obrazec za prvo prijavo, ko uporabnik začne uporabljati komunalne storitve v občini Zagorje.
V primeru, da uporabnik želi spremembo (npr. da bi komunalne storitve plačeval nek drug član v gospodinjstvu, ali lastnik in ne najemnik ipd.), pa se izpolni obrazec sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto.
V primeru, da uporabnik in plačnik komunalnih storitev umre in je pokop izveden v občini Zagorje, na družbi sami izvedemo zmanjšanje števila oseb v gospodinjstvu. Če pa je umrla oseba edini uporabnik na naslovu, pa naj bi nekdo od sorodnikov pisno sporočil, kdo bo v prihodnje uporabnik komunalnih storitev na tem naslovu.
Vprašanje:
Ali lahko stanovalci v bloku prijavijo novo v osebo v nekem stanovanju, kjer je premaloprijavljenih oseb?
Odgovor:
Ogovor je NE.

2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Vprašanje:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve oz. kdo je dolžan plačevati okoljsko dajatev ?
Odgovor:
Podrobno obrazložitev na podlagi katerega predpisa je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode dolžan zaračunavati okoljsko dajatev za komunalno odpadno vodo (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - Ur. l. RS, št. 104/2009, 14/2010) so vsi uporabniki prejeli že zobvestilom, ki je bilo priloženo računu za komunalne storitve za mesec januar 2006.
Izvajalec javne službe (Komunala Zagorje, d.o.o.), kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve, je dolžan zaračunavati okoljsko dajatev za odvajanje komunalne odpadne vode vsem občanom občine Zagorje ob Savi, ne glede na to, ali so priključeni na javni vodovod, vaški vodovod ali imajo lastno oskrbo z vodo.
Okoljska dajatev niprihodek izvajalca javne službe ampak je prihodek proračuna občine Zagorje ob Savi, kamor se tudi odvaja.
Zaračunavanje okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode ni posledica odločitev izvajalca javne službe ali Občine Zagorje ob Savi, ampak izključno posledica izvajanja Uredbe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor in sprejela Vlada RS.
V letu 2009 je bila sprejeta nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (U.L. RS št. 104/2009), kar pomeni, da je z dnem njene uveljavitve prenehala veljati dotedanja Uredba kot tudi vse njene spremembe.

3. Ravnanje z odpadki
Vprašanje:
Posoda za mešane odpadke je poškodovana, ali jo Komunala zamenja?
Odgovor:
V kolikor zabojnik ni poškodovan po krivdi povzročitelja (uporabnika), poškodovane zabojnike za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke za gospodinjstva brezplačno zamenja izvajalec javne službe (Komunala). Vsi ostali povzročitelji odpadkov (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi…) morajo sami nabaviti oz. zamenjati poškodovane zabojnike.
Vprašanje:
Ali lahko kot uporabnik storitve zbiranja komunalnih odpadkov od izvajalca zahtevam, da namesto zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v zabojniku, mešane komunalne odpadke zbiram v tipiziranih vrečkah?
Odgovor:
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 45/2011) v 8.in 9. členu določa, da komunalne odpadke v tipiziranih vrečah lahko zbirajo samo tisti povzročitelji, ki ne morejo uporabljati tipiziranih posod za odpadke oz. tisti povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne morejo priti.
V kolikor gospodinjstvo navedenih kriterijev ne izpolnjuje, zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah ni možno.
Vprašanje:
Katere storitve izvajalca javne službe so vključene v ceno ravnanja z odpadki?
Odgovor:
V ceno ravnanja z odpadki je vključen dvakratni mesečni odvoz mešanih komunalnih odpadkov, odvoz ločenih frakcij iz ekoloških otokov, enkrat letno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter obratovanje zbirnega centra, kamor lahko gospodinjstva preko celega leta brezplačno oddajajo t. i. kosovne odpadke.
Vprašanje:
Kakšna je cena ravnanja z biološkimi odpadki za tiste povzročitelje, ki biološke odpadke zbirajo v rjavih zabojnikih?
Odgovor:
V mesecu aprilu 2011 so bili povzročitelji obveščeni glede ločenega zbiranja predvsem bioloških, kot tudi ostalih odpadkov. Na obvestilu je bilo med drugim navedeno, da bo po sprejetju Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja s strani Vlade RS, znašala predvidena cena mesečnega ravnanja z biološkimi odpadki 1,53 EUR/osebo. Poleg je bilo na obvestilu navedeno, da se bo zaradi uvedbe ločenega zbiranja bioloških odpadkov znižal mesečni strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki in sicer predvidoma za 0,39 EUR/osebo, za tiste povzročitelje, ki bodo biološke odpadke kompostirali.
Žal so z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (U.L. RS št. 67/2011), ki jo je sprejela Vlada RS, cene komunalnih storitev do 28.02.2012 zamrznjene. Navedeno pomeni, da se bo lahko uveljavilo znižanje cen za tiste povzročitelje, ki biološke odpadke kompostirajo oz. povišanje cen za tiste povzročitelje, ki biološke odpadke zbirajo v zabojnikih, predvidoma po 01.03.2012.
Ne glede na vse navedeno pa se tistim gospodinjstvom, ki zbirajo biološke odpadke v rjavih zabojnikih zaračunava strošek obdelave bioloških odpadkov, ki znaša za mesec januar 2012 0,31 EUR/osebo. Mesečni strošek na osebo se spreminja in je odvisen od količine mesečno zbranih bioloških odpadkov. Strošek obdelave bioloških odpadkov je na mesečni položnici prikazan ločeno.
Vprašanje:
Ali bodo stroški ravnanja z odpadki zaradi ločenega zbiranja v prihodnje nižji?
Odgovor:
Cene ravnanja z odpadki so v Občini Zagorje ob Savi nespremenjene že od junija 2004 kar pomeni, da so stroški ravnanja z odpadki za gospodinjstva bili od leta 2005 dalje vsako leto realno nižji.
Vsekakor pa ločeno zbiranje odpadkov ne pomeni tudi nižje stroške za izvajalca javne službe.
V primeru, ko so se vsi komunalni odpadki zbirali v enem zabojniku, je bilo število odvozov odpadkov bistveno manjše kot sedaj, ko se odpadki zbirajo ločeno, Vsako frakcijo ločeno zbranih odpadkov, ki se zbirajo na t.i. ekoloških otokih (papir, plastična embalaža, kovinska embalaža, steklo), kot tudi biološke odpadke, je potrebno odvažati ločeno. S tem se je bistveno povečalo število odvozov odpadkov, kar pomeni tudi bistveno večje stroške za izvajalca javne službe. Za ločeno zbrane frakcije (razen papirja), ki se predajo pooblaščeni družbi za prevzem tovrstnih odpadkov, izvajalec javne službe ne prejme nikakršnega plačila.
Z vidika stroškov pa je pri ločeno zbranih frakcijah edini prihranek, da za tovrstne odpadke ni potrebno plačati stroškov odlaganja in okoljske dajatve.
Glede na navedeno, se cene ravnanja z odpadki v prihodnje vsekakor ne bodo znižale.
Vprašanje:
Na kakšen način naročim (prijavim) redni odvoz odpadkov iz novega gospodinjstva ter zabojnik za odpadke?
Odgovor:
Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo na naši spletni strani kot tudi na sedežu družbe. Po prejetju izpolnjenega obrazca vam bomo dostavili ustrezen zabojnik(e) za zbiranje odpadkov.

4. Proizvodnja in distribucija toplotne energije
Vprašanje:
Na kakšen način in kdo določi korekturni faktor za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi?
Odgovor:
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.L. RS št. 7/2010) v 4. členu med drugim določa:
»Lastniki posameznih delov stavbe odločijo o vrsti in tipu delilnikov, o parametrih za delitev in obračun stroškov za toploto in o poročanju. Lastniki odločitev sprejmejo na zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine.
Med drugim so parametri iz prejšnjega odstavka tudi:
-višina korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti.«
Navedeno pomeni, da se glede korekturnih faktorjev dogovorijo lastniki stanovanjskih enot in upravnik objekta. Komunala Zagorje, d.o.o. kot dobavitelj toplotne energije in izvajalec obračuna stroškov za toploto namreč izstavlja račune za toplotno energijo izključno na podlagi podatkov upravnika oziroma izvajalca delitve stroškov za toploto.
Vprašanje:
Ali sem kljub temu, da so radiatorji v stanovanju zaprti ter da ni zaznane porabe toplotne energije na delilniku, vseeno dolžan plačevati določene stroške ogrevanja?
Odgovor:
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov ogrevanja za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.L. RS št. 7/2010) v 15. členu določa:
»Stroški za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se v višini najmanj 60% in največ 80% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi 10. 11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevalne površine«.
Glede na navedeno morajo lastniki stanovanj z upravnikom objekta dogovoriti sporazum o višini fiksnega in variabilnega dela stroškov ogrevanja. Po podatkih, ki smo jih prejeli od upravnika stanovanj, se v Občini Zagorje ob Savi v večini primerov skupna poraba toplotne energije za posamezni objekt višini 70% (variabilni del) zaračuna glede na porabo po delilnikih, v višini 30% (fiksni del) pa glede na ogrevalno površino. Ti podatki so razvidni tudi iz mesečnega računa za toplotno energijo.
Na podlagi zgoraj navedenega pravilnika to pomeni, da tudi če ni porabljene energije glede na odčitek po delilnikih, se zaračunava določen % (fiksni del) porabljene toplotne energije celotnega objekta glede na delež ogrevalne površine.

5. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
Vprašanje:
Vsake koliko časa je potrebno prazniti obstoječe greznice in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav?
Odgovor:
Na podlagi 13. in 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadnevode (Uradni list RS št. 88/2011), je rok praznjenja obstoječih greznic ter prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)najmanj enkrat na tri (3) leta.
Praznjenje obstoječe greznice oz. prevzem blata iz MKČN se naroči na sedežu naše družbe (Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi) in sicer s podpisom naročilnice pri vratarju družbe.
Vse dodatne informacije v zvezi z praznjenjem greznic in MKČN so na voljo na sedežu družbe ali na telefonski številki 03 56 67 701 (g. Biruš Miran).
Vprašanje:
Ali je za malo komunalno čistilno napravo (MKČN) potrebno izvesti prve meritve in obratovalni monitoring?
Odgovor:
Za malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza predpisanim standardom in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, se namesto prvih meritev izdela ocena obratovanja MKČN. Oceno obratovanja MKČN izdela izvajalec javne službe. Na podlagi navodil Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njegovo izvajanje (U.L. RS št. 54/2011) se ocena obratovanja za MKČN izdela vsako tretje leto.

6. Oskrba z pitno vodo
Vprašanje:
Kako postopati v primeru, da uporabnik komunalnih storitev ne zamenja vodomera v roku, ki je določen za zamenjavo (5 let)?
Odgovor:
V primeru, da uporabnik, kateremu dobavitelj ne zaračunava stroškov števnine, ker vodovodni priključek ni izveden v skladu z zahtevami 21. člena Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 14/99, 5/02, U.L. RS št. 2/08), ne zamenja vodomera, ki mu je potekel rok overitve (5 let), se takšnemu uporabniku na podlagi 28. člena prej navedenega odloka zaračunava trikratni mesečni pavšal. Za gospodinjstva to znaša 13,5 m3 na osebo na mesec.

          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.