Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .

KOMUNALNE STORITVE

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  enota mere Cena EUR DDV 9,5 % Cena EUR z DDV 
A) OSKRBA S PITNO VODO        
1. VODARINA * (veljavnost cene od 01.01.2023)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m 3 0,7861 0,0747 0,8608
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.06.2020) * EUR/mesec    
Premer vodomera:        
DN ≤ 20 kos 3,4658 0,3293 3,7951
20 < DN < 40 kos 10,3975 0,9878 11,3853
40 ≤ DN < 50 kos 34,6582 3,2925 37,9507
50 ≤ DN < 65 kos 51,9873 4,9388 56,9261
65 ≤ DN < 80 kos 103,9747 9,8776 113,8523
80 ≤ DN < 100 kos 173,2911 16,4627 189,7538
100 ≤ DN < 150 kos 346,5822 32,9253 379,5075
150 ≤ DN kos 693,1644 65,8506 759,0150
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE V PADAVINSKE ODPADNE VODE      
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.01.2023)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m 3 0,9500 0,0903 1,0403
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.06.2020) *      
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN ≤ 20 kos 4,0569 0,3854 4,4423
20 < DN < 40 kos 12,1708 1,1562 13,3270
40 ≤ DN < 50 kos 40,5694 3,8541 44,4235
50 ≤ DN < 65 kos 60,8541 5,7811 66,6352
65 ≤ DN < 80 kos 121,7082 11,5623 133,2705
80 ≤ DN < 100 kos 202,8470 19,2705 222,1175
100 ≤ DN < 150 kos 405,6941 38,5409 444,2350
150 ≤ DN kos 811,3881 77,0819 888,4700
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE      
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.01.2023)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m 3 0,3654 0,0347 0,4001
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.06.2020) *      
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN ≤ 20 kos 5,4703 0,5197 5,9900
20 < DN < 40 kos 16,4109 1,5590 17,9699
40 ≤ DN < 50 kos 54,7030 5,1968 59,8998
50 ≤ DN < 65 kos 82,0545 7,7952 89,8497
65 ≤ DN < 80 kos 164,1089 15,5903 179,6992
80 ≤ DN < 100 kos 273,5149 25,9839 299,4988
100 ≤ DN < 150 kos 547,0298 51,9678 598,9976
150 ≤ DN kos 1094,0596 103,9357 1197,9953

3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) za: Uredba o okoljskem dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS.

*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob nepoštenem normiranem porabe pitne vode - 1,2 m 3 /dan . . . . . , za vodomer DN 20.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12, 79/17, 78/19) in sklepi Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi. . . . št.: 354-9/2020, z dne 02.04.2020.

D) RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI          
           
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV enota mere Cena EUR DDV 9,5 % Cena EUR z DDV 
-zbiranje komunalnih odpadkov-storitev (veljavnost cene od 01.01.2023) kg 0,1941 0,0184 0,2125  
-zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI) (veljavnost cene od 01.06.2020) kg 0,0024 0,0002 0,0026  
           
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo: Q vm 3 sodilo kg/m 3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje komunal. odpadkov -1 oseba / 80L / 2,17 odvozov 0,1736 107,6831 0,1941 3,6285 3,9732
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura 0,1736 107,6831 0,0024 0,0449 0,0491
           

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12 = 2,17;
1* obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,1736;
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
Za okolje KS je izračun za povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12 = 1,0833.

 

Izračun: Q vm 3 sodilo kg/m 3 cena zbir.kom. odpad. €/kg cena zbir.kom. odpad.-JI €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
gospodarstvo in ostali uporabniki            
  1 2* 3 4 5 6
          (1*2*3)+(1*2*4)
velikost posode (litri):            
120 0,1200 107,6831 0,1941 0,0024 2,5392 2,7804
140 0,1400 107,6831 0,1941 0,0024 2,9624 3,2438
160 0,1600 107,6831 0,1941 0,0024 3,3856 3,7072
180 0,1800 107,6831 0,1941 0,0024 3,8088 4,1706
240 0,2400 107,6831 0,1941 0,0024 5,0783 5,5608
400 0,4000 107,6831 0,1941 0,0024 8,4639 9,2680
500 0,5000 107,6831 0,1941 0,0024 10,5799 11,5850
600 0,6000 107,6831 0,1941 0,0024 12,6958 13,9019
700 0,7000 107,6831 0,1941 0,0024 14,8118 16,2189
900 0,9000 107,6831 0,1941 0,0024 19,0438 20,8529
1100 1,1000 107,6831 0,1941 0,0024 23,2757 25,4869
4000 4,0000 107,6831 0,1941 0,0024 84,6389 92,6796
5000 5,0000 107,6831 0,1941 0,0024 105,7986 115,8495

Pojasnilo:

Sodilo se spreminja, izračunava na novo vrednost, glede na dejanske količine odpakov (tehtalni listi).
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m 3 .
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih komunalnih odpadkov. Veljavnost od 1.8.2023

2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE     
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS: 34/2014, 48/2015, 85/2016; ( veljavnost cene od 01.01.2023 )
  Cena EUR DDV 9,5 % Cena EUR z DDV   
- tipizirana vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x)    
  7,3233 0,6957 8,0190  

Cena vključuje : ceno zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ceno zbiranja javne infrastrukture in odvoza komunalnih odpadkov, ceno obdelave, odlaganja, strošek obdelave javne infrastrukture, odlaganja Ceroz doo, obdelava komunalnih odpadkov-modra vrečka (Ceroz), strošek izdelave vrečke.

3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.01.2023) enota mere Cena EUR  DDV 9,5 % Cena EUR z DDV   
- zbiranje bioloških odpadkov-storitev kg 0,2139 0,0203 0,2342  
- cena javne infrastrukture ,bioloških odpadkov kg 0 0,0000 0,0000  
           
Primer izračuna na mesec: Q vm 3 sodilo kg/m 3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje bioloških odpadkov - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov 0,0217 291,4569 0,2139 1,3528 1,4814

Pojasnilo: povprečno
št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12 = 4,33; 
1* obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,0217;
2** sodilo: količine zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);

4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.06.2022) enota mere Cena EUR DDV 9,5 % Cena EUR z DDV 
Ceno odlaganja in obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitev odlaganja odpadkov tj. Ceroz doo Hrastnik:        
- obdelava MKO cena storitev kg 0,1184 0,0112 0,1296
- ** obdelava MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0380 0,0036 0,0416
- odlaganje MKO - cena storitev kg 0,0187 0,0018 0,0205
- ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0759 0,0072 0,0831

Pojasnilo:
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališču Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 40 % od količine odloženih odpadkov.

5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (veljavnost cene od 01.01.2023 ) Cena EUR DDV 9,5 % Cena EUR z DDV 
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015, 85/2016;      
- tipizirana vrečka 100 litrov mešani KO - modra 4,4186 0,4198 4,8384
- tipizirana vrečka 100 litrov embalaža - rumena 2,9048 0,2760 3,1807

Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.

*Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12,109/12,76/2017) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-14/2019.

E) GRADBENI ODPADKI (veljavnost cene od 14.12.2018) 

Odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna po priloženem ceniku podjetja Ceroz doo

cenik GRADBENI ODPADKI

pdf ikona

F) DOPOLNILNA DEJAVNOST - ODVOZ KONTEJNERJA  (kosovni, gradbeni odpadki)

  enota Cena DDV Cena EUR DDV  Cena EUR
 ODVOZ KONTEJNERJA  mere  EUR  9,5%  z 9,5% DDV  22 %  z 22% DDV
režijska ura ( v primeru sortiranja odpadkov) ura 14,9300 1,42 16,35 0 0
kontejnerski odvoz odpadkov kos 47,1792 4,48 51,66 0 0
 najem kontejnerja dan 1,6409 0 0 0,36 2,00

Opomba: odlaganje in tehtanje gradbenih odpadkov se zaračuna po ceniku izvajalca Ceroz d.o.o.

G)ODVOZ FEKALIJ IN MULJA

   enota  Cena  DDV  Cena EUR
  ODVOZ FEKALIJ IN MULJA-AVTOFEKALEC  mere  EUR  9,5%  z DDV
1. a) fekalije in mulj do 5 m3        
             - oddaljenost do 3 km odvoz 73,4845 6,9810  80,4656
             - oddaljenost nad 3 km odvoz 84,7422 8,0505  92,7927
   b) vsakih nadaljnjih 5 m3  odvoz 62,1793 5,9070  68,0864
2. kanaljet ura 72,0068 6,8406 78,8475
3. čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov 1x čiščenje 36,0034 3,4203 39,4237
Režijska ura ura 15,7764 1,4988 17,2751
OPOMBA:        
Za uporabnike, ki na mesečnih računih za komunalne storitve ne plačujejo storitve "čiščenja komunalne odpadne vode" , znaša cena za vsak m3 izčrpanih oz. prečiščenih odplak (vsebina iz greznic):
  m3 13,0011 1,2351 14,2362