KOMUNALNE STORITVE

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
A) OSKRBA S PITNO VODO        
1. VODARINA * (veljavnost cene od 01.06.2020)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,6514 0,0619 0,7133
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.06.2020) * EUR/mesec    
Premer vodomera:        
DN  ≤  20 kos 3,4658 0,3293 3,7951
20 < DN < 40 kos 10,3975 0,9878 11,3853
40 ≤ DN < 50 kos 34,6582 3,2925 37,9507
50 ≤ DN < 65 kos 51,9873 4,9388 56,9261
65 ≤ DN < 80 kos 103,9747 9,8776 113,8523
80 ≤ DN < 100 kos 173,2911 16,4627 189,7538
100 ≤ DN < 150 kos 346,5822 32,9253 379,5075
150 ≤ DN kos 693,1644 65,8506 759,0150
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE      
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.06.2020)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,7865 0,0747 0,8612
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.06.2020) *      
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN  ≤  20 kos 4,0569 0,3854 4,4423
20 < DN < 40 kos 12,1708 1,1562 13,3270
40 ≤ DN < 50 kos 40,5694 3,8541 44,4235
50 ≤ DN < 65 kos 60,8541 5,7811 66,6352
65 ≤ DN < 80 kos 121,7082 11,5623 133,2705
80 ≤ DN < 100 kos 202,8470 19,2705 222,1175
100 ≤ DN < 150 kos 405,6941 38,5409 444,2350
150 ≤ DN kos 811,3881 77,0819 888,4700
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE      
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.06.2020)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,3023 0,0287 0,3310
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.06.2020) *      
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN  ≤  20 kos 5,4703 0,5197 5,9900
20 < DN < 40 kos 16,4109 1,5590 17,9699
40 ≤ DN < 50 kos 54,7030 5,1968 59,8998
50 ≤ DN < 65 kos 82,0545 7,7952 89,8497
65 ≤ DN < 80 kos 164,1089 15,5903 179,6992
80 ≤ DN < 100 kos 273,5149 25,9839 299,4988
100 ≤ DN < 150 kos 547,0298 51,9678 598,9976
150 ≤ DN kos 1094,0596 103,9357 1197,9953

3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) za: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS.

*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevnju normirane porabe pitne vode - 1,2 m3/dan, za vodomer DN 20.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12, 79/17, 78/19) in sklepi Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št.: 354-9/2020, z dne 02.04.2020.

D) RAVNANJE S  KOMUNALNIMI  ODPADKI          
           
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
-zbiranje komunalnih odpadkov-storitev  (veljavnost cene od 01.06.2020) kg 0,1608 0,0153 0,1761  
-zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI) (veljavnost cene od 01.06.2020) kg 0,0024 0,0002 0,0026  
           
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo: Q v m3 sodilo kg/m3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje komunal. odpadkov -1 oseba / 80L / 2,17 odvozov 0,1736 128,0600 0,1608 3,5748 3,9144
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura 0,1736 128,0600 0,0024 0,0534 0,0584
           

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12 = 2,17;
1* obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,1736;
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
Za okoliške KS je izračun za povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12 = 1,0833.

 

Izračun: Q v m3 sodilo kg/m3 cena zbir.kom. odpad. €/kg cena zbir.kom. odpad.-JI €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
gospodarstvo in ostali uporabniki            
  1 2* 3 4 5 6
          (1*2*3)+(1*2*4)
velikost posode ( litri):            
120 0,1200 116,4200 0,1608 0,0024 2,2800 2,4966
140 0,1400 116,4200 0,1608 0,0024 2,6600 2,9127
160 0,1600 116,4200 0,1608 0,0024 2,0400 3,3288
180 0,1800 116,4200 0,1608 0,0024 3,4200 3,7448
240 0,2400 116,4200 0,1608 0,0024 4,5599 4,9931
400 0,4000 109,8300 0,1608 0,0024 7,5999 8,3219
500 0,5000 116,4200 0,1608 0,0024 9,4999 10,4024
600 0,6000 116,4200 0,1608 0,0024 11,3998 12,4828
700 0,7000 116,4200 0,1608 0,0024 13,2998 14,5633
900 0,9000 116,4200 0,1608 0,0024 17,0998 18,7242
1100 1,1000 116,4200 0,1608 0,0024 20,8997 22,8852
4000 4,0000 116,4200 0,1608 0,0024 75,9990 83,2189
5000 5,0000 116,4200 0,1608 0,0024 94,9987 104,0236

Pojasnilo:

Sodilo se spreminja, izračunava na novo vrednost, glede na dejanske količine odpakov (tehtalni listi).
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m3.
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih komunalnih odpadkov.

2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE     
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS: 34/2014, 48/2015, 85/2016; (veljavnost cene od 01.01.2020)
  Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV   
- tipizirana  vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x)    
  5,9192 0,5623 6,4815  

Cena vključuje: ceno zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,ceno obdelave,odlaganja, strošek javne infrastrukture obdelave, odlaganja Ceroz d.o.o., obdelave komunalnih odpadkov-modra vrečka (Ceroz), strošek izdelave vrečk.

3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH  ODPADKOV  (veljavnost cene od 01.09.2021) enota mere Cena EUR  DDV 9,5% Cena EUR z DDV   
- zbiranje bioloških odpadkov-storitev kg 0,1776 0,0169 0,1945  
- cena javne infrastrukture ,bioloških odpadkov kg 0 0,0000 0,0000  
           
Primer izračuna na mesec: Q v m3 sodilo kg/m3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje bioloških odpadkov  - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov 0,0217 308,4200 0,1776 1,1886 1,3015

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12 = 4,33; 
1* obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,0217;
2** sodilo: količine zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);

4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.04.2019) enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
Ceno odlaganja in obdelave mešanih  komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitve odlaganja  odpadkov t.j. Ceroz d.o.o.Hrastnik:        
-  obdelava MKO cena  storitve kg 0,1372 0,0130 0,1502
-  ** obdelava  MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0241 0,0023 0,0264
-  odlaganje  MKO - cena storitve kg 0,0311 0,0030 0,0341
- ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0506 0,0048 0,0554

Pojasnilo:
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališče Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečno količino odloženih MKO ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 40 % od količine odloženih odpadkov.

5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (veljavnost cene od 01.01.2020 ) Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015, 85/2016;      
- tipizirana  vrečka 100 litrov mešani KO - modra 3,9739 0,3775 4,3514
- tipizirana  vrečka 100 litrov embalaža - rumena 1,9453 0,1848 2,1301

Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.

*Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12,109/12,76/2017) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-14/2019.

E) GRADBENI ODPADKI  (veljavnost cenika od 14.12.2018) 

Odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna po priloženem ceniku podjetja Ceroz d.o.o.

cenik GRADBENI ODPADKI

pdf ikona