OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07)
Naziv organa: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Skrajšana firma:
KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
Ident.štev. za DDV: SI 82253536
Matična številka: 5073103 000
Mat. štev. zavez. za prispevek: 5061037155
Transakcijski račun: 02338-0012342567 NLB
Telefon: 03/5667-700, 03/5667-701
Faks: 03/5667-714
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Odgovorna uradna oseba: Sandi GRČAR, direktor podjetja
Telefon: 03/5667-700
Faks: 03/5667-714
E- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Datum prve objave kataloga:  
Datum zadnje spremembe:  

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

ORGANIGRAM

organigram1 2019 4

TEHNIČNI SEKTOR

tehnicni

pdf ikona

FINANČNO - RAČUNOVODSKI SEKTOR 

finančno

SPLOŠNO-KADROVSKI SEKTOR

splosno

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PODJETJA

SLUŽBA VARSTVA PRI DELU
Polona SAJOVIC
Telefon: 03/56 67 712,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR
- Finančno-računovodski oddelek
- Komercialni oddelek
- Notranja kontrola poslovanja.
Gabi JAVORŠEK, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 707
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR
Agata Wallas, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 706
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRŽNICA
naslov: Cesta zmage 35/B, Zagorje ob Savi
Bojan KOS, vodja tržnice
Telefon: 03/56 64 752
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TEHNIČNI SEKTOR
Milan FAKIN, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 704
milan.fakin @komunala-zagorje.si

Oddelek VODOVOD
Polona SAJOVIC
Telefon: 03/56 67 712,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA
Blanka Povše, vodja oddelka
Telefon:03/56 67 726
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

POKOPALIŠKA SLUŽBA
naslov: Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi
Darko BOLTE, vodja pokopališke službe
Telefon: 03/56 64 117
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek ENERGETIKA
Marko KOS, vodja oddelka
Telefon: 03/56 67 722
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

KOTLARNA
Telefon: 03/56 64 368

Oddelek KOMUNALNE DEJAVNOSTI
- Javne površine
- Komunalni odpadki
- Lokalne ceste in kanalizacija
Gregor Bostič, vodja oddelka
telefon: 03/56 67 720
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Sandi GRČAR, direktor podjetja,
Poštni naslov: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
telefon: 03/5667-700
faks: 03/5667-714
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Podatki o ustanovitvi in lastništvu:
Podjetje je ustanovljeno z odlokom občine Zagorje ob Savi.
Podjetje je v 100 % lasti občine Zagorje ob Savi.

Organi podjetja
Skupščina družbe
število članov skupščine: 7
Sestava skupščine: skupščina družbe šteje 7 članov. Imenuje jih občinski svet za mandatno obdobje štirih let.

Dejavnosti podjetja

Na podlagi:
Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi,p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/98, Uradni list RS, št.19/07 ) in

Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Zasavja,št.7/02), izvaja podjetje na območju občine naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
- urejanje in vzdrževanje tržnic,
- urejanje javnih parkirišč,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih.

Seznam aktov podjetja

Statut podjetja
Odlok o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni list RS, št. 45/2011 ),

Zakoni, podzakonski akti in občinski odloki z delovnega področja podjetja SPLOŠNO Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakon o gospodarskih družbah

(Uradni list RS, št. 62/09 , 33/11, 91/ 11, 32/12, 67/12, 82/13), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13) , Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012), Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7). /02, UL RS št.34/2011)
 

OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo),
Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.33/11,9/11,32/12,57/12,44/13)
Zakon o gospodarskih javnih službah( Uradni list RS, št. 32/93, 30/98)

Gospodarska javna služba:
- RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
- ODLAGANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV
šifra SKD: 38.110 - zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
(Uradni list RS, št. 78/08)

Uredba o odpadkih
(Uradni list RS, št. 103/11),

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Uradni list RS, št. 14/2014),

Uredba o odlagališčih odpadkov
(Uradni list RS, št. 10/14),

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Uradni list RS, št. 107/06, 100/2010),

Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01),

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list RS, št. 119/06),

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/10),

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,67/11, 18/14),

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08),

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12),

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo –UPB-2 Uradni list RS, št. 34/2014)

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo - UPB-2 Uradni lisr RS, št. 34/2014)

Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk-cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo UPB-2 Uradni list RS, št. 64/2014)

Gospodarska javna služba:
- UREJANJE POKOPALIšČ IN ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM,
- POGREBNE STORITVE IN STORITVE V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM
šifra SKD: 96.030 - pogrebna dejavnost

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS,št. 34/84, 26/90),

Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
(Uradni list RS, št. 70/97),

Odlok o pokopališkem redu na območju občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/85, 111/2013),

Odlok o pogrebnih svečanostih na območju občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 1/90, 5/90)

Pravilnik o najemanju prostorov za grobove na pokopališčih v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 20/92)

Gospodarska javna služba:
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO IZ LOKALNEGA OMREŽJA, KI ZAJEMA PROIZVODNJO IN DISTRIBUCIJO TOPLOTNE ENERGIJE
šifra SKD: 35.300 - oskrba s paro in vročo vodo

Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 17/14)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 122/07),

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
(Uradni list RS, št.52/05),

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
(Uradni list RS, št. 28/14),

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 24/13),

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
(Uradni list RS, št. 25/04),

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 15/00),

Tarifni sistem daljinskega ogrevanja v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 15/00),

Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
(Uradni list RS, št. 2/08),

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 122/07)

Gospodarska javna služba:
- ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
šifra SKD: 37.000 - ravnanje z odplakami

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13),

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 109/07 33/08),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS,št. 45/07, 63/09,105/10),

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št.54/11),

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12),

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
(U.L. RS št. 111/2013),

Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
(U.L. RS št. 3/2014)

Gospodarska javna služba:
- OSKRBA S PITNO VODO IZ JAVNEGA VODOVODA
šifra SKD: 36.000 - zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13),

Pravilnik o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12,

Uredba o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12,

Odlok o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99, 5/02, Uradni list RS, št. 2/08),

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov
(Uradni vestnik Zasavja št. 5/84)

Gospodarska javna služba:
- UREJANJE LOKALNIH CEST
šifra SKD: 42.110 - gradnja cest

Gospodarske javne službe:
- UREJANJE JAVNIH POTI, POVRšIN ZA PEšCE IN ZELENIH POVRŠIN,
- UREJANJE ULIC, TRGOV IN CEST V MESTU ZAGORJE, KISOVEC IN IZLAKE, KI NISO RAZVRŠČENE MED MAGISTRALNE, REGIONALNE IN LOKALNE CESTE,
- UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ
- JAVNA SNAGA IN ČIČČENJE JAVNIH POVRšIN
šifra SKD: 81.300 - urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

Zakon o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09),

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(U.L. RS št. 116/06, 88/08),

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(U.L. RS št. 62/98),

Odlok o občinskih cestah
(Uradni vestnik Zasavja št. 6/99),

Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v občini Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 7/05, 118/05, 58/07),

Odlok o javni snagi ter urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Zagorje ob Savi
(U.L. RS št. 94/2011)

Gospodarska javna služba:
- UREJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNIC
šifra SKD: 68.200 - oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Tržni red na tržnici ˝Pod uro˝ v Zagorju ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 18/04),

Odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev tržnega reda na tržnici ˝Pod uro˝ v Zagorju ob Savi
(Uradni list RS, št. 13/04, 96/2013)

Gospodarska javna služba:
- JAVNA RAZSVETLJAVA V NASELJIH, KI OBSEGA RAZSVETLJAVO PROMETNIH IN DRUGIH JAVNIH POVRšIN V NASELJIH
šifra SKD: 35.130 - distribucija električne energije

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07)

Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 101/06)


DOSTOP DO KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
neposreden dostop:
- neposreden vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja na sedežu podjetja vsak delovni dan med 10. in 12. uro po predhodnem dogovoru
(maksimalno možno trajanje neposrednega vpogleda: 30 minut),
dostop na podlagi neformalne zahteve:
- po elektronski poti,
- ustna zahteva,
- preko telefona,
- po elektronski poti,
dostop na podlagi formalne zahteve:
- pisna zahteva po pošti,
- po elektronski poti (na uradni elektronski naslov podjetja: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Prosilcu informacije javnega značaja se zaračuna stroške za:
- prepis in fotokopijo zahtevane informacije,
- kopijo zahtevane informacije na elektronskem nosilcu,
- pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko in iz fizične v elektronsko obliko,
- poštnino za pošiljanje po pošti.
- za druge načine posredovanja, določene z uredbo Vlade Republike Slovenije

Prosilcu informacije javnega značaja se stroške posredovanja informacije ne zaračuna:
- za vpogled v dokumente,
- za telefonsko posredovanje,
- za posredovanje informacij po elektronski pošti,
- za posredovanje informacij po telefaksu (do skupno 5 strani),
- za druge načine, določene z uredbo Vlade Republike Slovenije.
Cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja:
Materialni stroški posredovanja informacij javnega značaja se zaračunajo po maksimalnih cenah, določenih z uredbo Vlade Republike
Slovenije. (Uradni list RS,št. 76/05, 119/07)


Skladno z 12.odst.10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –UPB, 117/0 –ZDavP-2, 23/14 in 50/14, 19/15-odl.US, 102/15 in 7/18 v nadaljevanju ZDIJZ), v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člen ZDIJZ objavljamo podatke o prejemkih zastopnika ter članov organov upravljanja, in sicer osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto prejemkov v preteklem letu.

Skladno z 11. odst. 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.51/06 –UPB, 117/0 –ZDavP-2, 23/14 in 50/14, v nadaljevanju ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4. a člena ZDIJZ, objavljamo podatke o pravnih poslih.


SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 2014
OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 2019
 
   pdf ikona pdf ikona 
 
Letno poročilo 2019
pdf ikona
 
OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 2020
pdf ikonapdf ikona
 
 
pdf ikonapdf ikonapdf ikona
 
pdf ikona
 
 OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 2022
 pdf ikonapdf ikona
 
pdf ikona
 
 OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 2023
 pdf ikonapdf ikona