POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(zadnja sprememba cen dejavnosti 01.08.2008, delna dopolnitev l.2014,2015 1.1. in 01.02.2019)

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA * (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.02.2019 pokojnik 169,9577 16,1460 186,1037 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 26,25 2,49 28,74 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 21,72 2,06 23,78 0 0
    - izkop klasičnega groba   129,24 12,28 141,52 0 0
    - izkop otroškega groba    46,77 4,44 51,21 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   89,25 8,48 97,73 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 111,62 10,60 122,22 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 16,69 1,59 18,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,31 0,88 10,19 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 160,89 15,28 176,17 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 18,31 1,74 20,05 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 14,5 1,38 15,88 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 31,04 2,95 33,99 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   44,63 4,24 48,87 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 55,8 5,30 61,10 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 16,69 1,59 18,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,31 0,88 10,19 0 0
e) Storitev posipa    29,52 2,80 32,32 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 90,98 8,64 99,62 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
     - organizacija pogreba   16,69 1,59 18,28 0 0
     - uporaba svečnikov in mrtvaškega odra na dan 3,57 0,34 3,91 0 0
     - uporaba hladilnika na dan 8,43 0,80 9,23 0 0
     - izvedba dekoracije pri grobu   17,07 1,62 18,69 0 0
     - ozvočenje   9,31 0,88 10,19 0 0
     - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 9,31 0,88 0 2,05 11,36
     - režijska ura    17,07 1,62 18,69 0 0
     - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,27 0,22 0 0,50 2,77
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   22,11 2,10 24,21 0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   24,75 2,35 27,10 0 0
       ~ Trbovlje   31,98 3,04 35,02 0 0
       ~ Ljubljana   55,8 5,30 61,10 0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,47 0,04 0,51 0 0
5.1. Prevozi            
     - osebno vozilo km 0,42 0,04 0,46 0 0

Opomba:
storitev pod tč.2 -e in pod tč. 3 -g, - ceni veljata od 15.03.2014 dalje.
* Cena je oblikovana v skladu z Uredo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe-Ur.list RS št.5/2018 in sklepom Občinskega sveta št. 354-107/2018, z dne 28.01.2019.

 

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   9,70 0,92 10,62
    - zapiranje   grobnice ali groba   9,70 0,92 10,62
    - eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti   17,07 1,62 18,69
    - eshumacija mrliča v leseni krtsti   19,48 1,85 21,33
    - pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice   17,07 1,62 18,69
    - pomoč pri seciranju mrliča v razpad.stanju upor.mrtvašnice   34,77 3,30 38,07
    - pobiranje ponesrečenca z manjšo poškodbo    38,04 3,61 41,65
    - pobiranje ponesrečenca z večjo poškodbo   55,10 5,23 60,33
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   8,43 0,80 9,23
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    89,25 8,48 97,73

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2019 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   27,26 6,00 33,26
    - družinski grob   22,30 4,91 27,21
    - samski grob    17,24 3,79 21,03
    - otroški grob   13,74 3,02 16,76
    - žarni grob    17,24 3,79 21,03
    - družinski – del groba – 1 / 2   11,15 2,45 13,60
    - družinski – večji – 1+1 / 2   33,44 7,36 40,80
    - družinski grob – 1 / 3   11,15 2,45 13,60
    - družinski grob – 2 / 3   22,30 4,91 27,21
    - družinski – veliki – 2   44,57 9,81 54,38
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   7,88 1,73 9,61
    - družinski grob   6,80 1,50 8,30
    - samski grob    5,85 1,29 7,14
    - otroški grob   4,97 1,09 6,06
    - žarni grob    5,85 1,29 7,14
    - družinski – del groba – 1 / 2   3,41 0,75 4,16
    - družinski – večji – 1+1 / 2   10,23 2,25 12,48
    - družinski grob – 1 / 3   3,41 0,75 4,16
    - družinski grob – 2 / 3   6,80 1,50 8,30
    - družinski – veliki – 2   13,63 3,00 16,63
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   254,52 55,99 310,51
    - okvir za družinski grob   333,50 73,37 406,87
    - okvir za žarni grob   173,69 38,21 211,90
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.02.2014 ura 2,59 0,57 3,16
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   836,70 79,49 916,19
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   570,47 54,19 624,66
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP        
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO (od 01.08.2009 dalje)   48,44 4,60 53,04
     
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija od 01.09.2015 dalje) 53,13  5,05 58,18

15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, 
se od 01.01.2019 dalje obračunajo na podlagi njihovih računov.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.