Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA V ZVEZI Z PITNO VODO

TRDOTA VODE

Trdoto vode določajo v vodi raztopljene anorganske soli. Ločimo karbonatno, magnezijevo in celotno trdoto. Karbonatno (temporarno) trdoto povzročata kalcijev in magnezijev bikarbonat. Sulfati, nitrati in kloridi kalcija ali magnezija pa povzročajo nekarbonatno (stalno, permanentno) trdoto.
Poznamo še klasifikacijo trdote glede na kalcijev ali magnezijev kation. Po tej klasifikaciji imenujemo trdoto vode, ki jo povzročajo kalcijeve soli kalcijevo trdoto, trdoto, ki jo povzročajo magnezijeve soli, pa magnezijevo trdoto.Celotna ali totalna trdota vode je vsota kalcijeve in magnezijeve trdote in je definirana kot vsota koncentracij kalcija in magnezija, izraženih kot oksid v litru vode.

Za merjenje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo merimo v nemških stopinjah (°N):

  °N
Mehka voda do 7
Srednje trda voda 7 - 15
Trda voda 15 - 21
Zelo trda voda nad 21

Trdota vode v javnih vodovodnih sistemih, katere upravlja naša družba dosega vrednosti od 13,4 - 15,8 (°N) - različno po posameznih vodnih virih, ki te vodovodne sisteme napajajo.

KLORIRANJE VODE

Pitna voda z vodnih zajetij in črpališč vsebuje vedno več nezaželenih primesi, katere je potrebno pred transportiranjem v vodovodno omrežje odstraniti. Glavne probleme predstavljajo predvsem povečana motnost in mikrobiološka oporečnost.Kateri sistem dezinfekcije pitne vode uporabiti je odvisno predvsem od starosti in velikosti vodovodnega omrežja. Ker so vodovodni sistemi, katere upravlja naša družba večjega obsega, je potrebna dezinfekcija z dezinfekcijskim sredstvom za zagotovitev potrebnega reziduala po cevi.
Dezinfekcijo vode vršimo s klorom. Namen dezinfekcije je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki v vodi živijo in se v njej tudi razmnožujejo.
V procesu dezinfekcije se nekaj klora porabi za oksidacijo organskih in anorganskih snovi, nekaj pa ga ostane kot preostali (rezidualni) klor. Prisotnost tega klora zaznate tudi porabniki pitne vode, pomeni pa dokaz uspešnosti dezinfekcije in celo varnost pred ponovno kontaminacijo.
Rezultati analiz vode kažejo, da koncentracije prostega klora ne presegajo dovoljenih, kljub temu pa je za nekatere porabnike prisotnost klora v vodi moteča.

ZAKAJ IZ PIPE PRITEČE BELA VODA?

Večina porabnikov zmotno misli, da je vzrok za "belo vodo", ki priteče iz pipe prisotnost klora. Naj pojasnimo, da klora v vodi vizuelno ne moremo zaznati.
Bela voda je posledica zelo majhnih zračnih mehurčkov. Zato se bela voda, ki jo natočimo v kozarec, počasi zbistri, saj se mehurčki dvignejo proti površini.

RJAVA VODA, PESEK IN VODNI KAMEN

Rjavkaste sledi, ki jih najpogosteje opazimo na umivalnikih, kadeh in ostalih mestih, kjer voda stalno izteka, so posledica prisotnosti mangana in železa v pitni vodi, ki sama po sebi nista škodljiva za zdravje.Skozi leta se v notranjosti cevovodov naberejo obloge vodnega kamna. Pri hitrih nihanjih pritiska v ceveh se te obloge luščijo ter nato delno usedajo, delno pa se z vodo prenesejo do porabnikov. Rezultat tega pa je pojav peska in kalne vode na vodovodnih pipah.

Navodila o ločenem zbiranju odpadkov

zbiraj

Navodila za ravnanje z biološkimi odpadki

pdf ikona

Spremembe in novosti pri ravnanju s komunalnimi odpadki

pdf ikona

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V GOSPODINJSTVIH – »Vsaka oljna kapljica šteje«

pdf ikona

TERMINSKI PLAN ODVOZA ODPADKOV ZAGORJE, KISOVEC, IZLAKE

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI IN ODPADNA EMBALAŽA

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se v letu 2021 izvaja vsak neparni teden v letu in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:

SREDA ČETRTEK
Kolodvorska cesta Farčnikova kolonija
Šklendrovec Pintarjeva cesta
Savska cesta Loke pri Zagorju
Cesta Borisa Kidriča Kisovec
Grajska ulica Cesta 15. aprila
Podvine Naselje na šahtu
Podkraj pri Zagorju Tonkova cesta
Cesta Otona Župančiča Ribnik
Kopališka cesta Rudarska cesta
Polje Petelinkarjeva cesta
Cesta 20. julija Jevšnikova ulica
Marnova ulica Borovniško naselje
Ulica prvoborcev Trg poh. bataljona
Dolenja vas Cesta na Zlato polje
Levstikova ulica Selo št.: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 A, 70, 71, 72, 76, 77, 96, 97
Prešernova cesta Cesta 9.avgusta (od Kuma)(vse ostale številke, ki niso v sredinem turnusu)
Ulica talcev  
Fakinova ulica  
Vrtna ulica  
Gasilska cesta  
Vinska cesta  
Cesta zmage  
Vine  
Partizanska ulica  
Cesta 9. avgusta (do Kuma) št.: 3, 4, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 32, 38,  

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se v letu 2021 izvaja vsak parni teden v letu in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:

SREDA ČETRTEK PETEK (samo odpadna embalaža)
Orehovica Jesenovo Jesenovo (del)
Podlipovica Kotredež Kotredež
Izlake Rove Rove
Medijske toplice Potoška vas Potoška vas
Gladež Znojile št. 2, 3, 4  
Narof Spodnje Izlake  
Zgornje Izlake Valvazorjeva ulica  
Obrezija šemnik št.: 1A, 3A, 3B, 3C, 3D  
Loke (Izlake) Farčnikova kol. št. 35  
Zg. Prhovec 1 A Ravenska vas  
Sp. Prhovec Naselje Srečka Kosovela  
Čemšenik št.: 17, 34, 35, 46, 48 Trboveljska cesta  
Pečarjeva ulica Cankarjev trg  
Okrogarjeva kolonija Selo (vse ostale številke, ki niso v turnusu četrtka neparnega tedna)  
Prečna pot Zavine  
Na bregu    
Eberlova cesta    

OKOLIŠKE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odvoz odpadne embalaže se v letu 2021 izvaja vsak parni teden v letu, s tem da se enkrat na mesec izvaja odvoz mešanih komunalnih odpadkov, enkrat na mesec pa odvoz odpadne embalaže.

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Prapreče Hrastnik pri Trojanah Mala peč Ravne pri Mlinšah Podkum
Potoška vas (Orlek) Jelenk Šentlambert Ravne Sopota
Ravenska vas Šentgotard Golče Breznik Borovak
Bevško Dobrljevo Sveta gora Kostrevnica Mali Kum
Smučidol Brezje Rovišče Log pri Mlinšah Jazbine
Šemnik št. 29,30,31,32,35,36,38, 40,42,44,45,46,47,48 Čemšenik Tirna Kandrše Šklendrovec
Krače Jesenovo Senožeti Viderga Gorenja vas
Mlinše Ržiše Zavšenik Žvarulje  
Zabava Razbor Kolk Vrh nad Mlinšami  
Podlipovica   Jarše Dolgo brdo pri Mlinšah  
Orehovica   Krivica Briše  
Polšina   Borje Briše-Dole  
Spodnje Brezje   Špital Okrog  
    Požarje Briše-Suhi potok  
    Kal Kolovrat  
    Jablana Medija  
    Čolnišče Borje  
    Vrh nad Čolniščami    
    Zgornji Prhovec    
    Šemnik (ostalo)    

BIOLOŠKI ODPADKI

Odvoz bioloških odpadkov (rjavi zabojnik) se izvaja:

  Naselje oz. ulica
PONEDELJEK Izlake, Kisovec (vse ulice oz. naselja), Mlinše, Zagorje ob Savi (večstanovanjski objekti, Cesta Borisa Kidriča-delno, Cesta zmage-delno, Kolodvorska cesta, Savska cesta, Ulica talcev, Gasilska cesta, Cankarjev trg, Trboveljska cesta, Naselje Srečka Kosovela, Selo, Cesta 9. avgusta 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38)
TOREK Zagorje ob Savi (vse ostale ulice oz. naselja)