Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .

Pogosta vprašanja

1. Splošno


Vprašanje:
Kako poteka prijava/odjava oseb in kdaj se upoštevajo začasne odjave/prijave oseb, za obračun komunalnih storitev?
Odgovor:
Za vse vrste prijav oziroma odjav oseb iz gospodinjstva veljajo samo pisna obvestila oz. dokazila. Uporabnik lahko glede na vrsto spremembe izpolni obrazec, ki se nahaja spletni strani družbe (moja e-komunala). Obrazec lahko po pošti,faksu, e-poštiali pa osebno dostavina sedež družbe.
Druga možna oblika za uveljavitev sprememb je potrdilo Upravne enote, ki ga uporabnik lahko pošlje po pošti, faksu,e-pošti ali osebno dostavi na sedež družbe.
Na spletni strani se nahaja tudi obrazec za prvo prijavo, ko uporabnik začne uporabljati komunalne storitve v občini Zagorje.
V primeru, da uporabnik želi spremembo (npr. da bi komunalne storitve plačeval nek drug član v gospodinjstvu, ali lastnik in ne najemnik ipd.), pa se izpolni obrazec sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto.
V primeru, da uporabnik in plačnik komunalnih storitev umre in je pokop izveden v občini Zagorje, na družbi sami izvedemo zmanjšanje števila oseb v gospodinjstvu. Če pa je umrla oseba edini uporabnik na naslovu, pa naj bi nekdo od sorodnikov pisno sporočil, kdo bo v prihodnje uporabnik komunalnih storitev na tem naslovu.
Vprašanje:
Ali lahko stanovalci v bloku prijavijo novo v osebo v nekem stanovanju, kjer je premaloprijavljenih oseb?
Odgovor:
Ogovor je NE.


2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda


Vprašanje:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve oz. kdo je dolžan plačevati okoljsko dajatev ?
Odgovor:
Podrobno obrazložitev na podlagi katerega predpisa je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode dolžan zaračunavati okoljsko dajatev za komunalno odpadno vodo (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - Ur. l. RS, št. 104/2009, 14/2010) so vsi uporabniki prejeli že z obvestilom, ki je bilo priloženo računu za komunalne storitve za mesec januar 2006.
Izvajalec javne službe (Komunala Zagorje, d.o.o.), kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve, je dolžan zaračunavati okoljsko dajatev za odvajanje komunalne odpadne vode vsem občanom občine Zagorje ob Savi, ne glede na to, ali so priključeni na javni vodovod, vaški vodovod ali imajo lastno oskrbo z vodo.
Okoljska dajatev ni prihodek izvajalca javne službe ampak je prihodek proračuna občine Zagorje ob Savi, kamor se tudi odvaja.
Zaračunavanje okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode ni posledica odločitev izvajalca javne službe ali Občine Zagorje ob Savi, ampak izključno posledica izvajanja Uredbe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor in sprejela Vlada RS.
V letu 2012 je bila sprejeta nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (U.L. RS št. 80/2012, spr. U.L. RS št. 98/2015), kar pomeni, da je z dnem njene uveljavitve prenehala veljati dotedanja Uredba kot tudi vse njene spremembe.


3. Ravnanje z odpadki


Vprašanje:
Posoda za mešane odpadke je poškodovana, ali jo Komunala zamenja?
Odgovor:
V kolikor zabojnik ni poškodovan po krivdi povzročitelja (uporabnika), poškodovane zabojnike za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke za gospodinjstva brezplačno zamenja izvajalec javne službe (Komunala). Vsi ostali povzročitelji odpadkov (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi…) morajo sami nabaviti oz. zamenjati poškodovane zabojnike.
Vprašanje:
Ali lahko kot uporabnik storitve zbiranja komunalnih odpadkov od izvajalca zahtevam, da namesto zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v zabojniku, mešane komunalne odpadke zbiram v tipiziranih vrečkah?
Odgovor:
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 45/2011) v 8.in 9. členu določa, da komunalne odpadke v tipiziranih vrečah lahko zbirajo samo tisti povzročitelji, ki ne morejo uporabljati tipiziranih posod za odpadke oz. tisti povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne morejo priti.
V kolikor gospodinjstvo navedenih kriterijev ne izpolnjuje, zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah ni možno.
Vprašanje:
Katere storitve izvajalca javne službe so vključene v ceno ravnanja z odpadki?
Odgovor:
V ceno ravnanja z odpadki je vključen dvakratni mesečni odvoz mešanih komunalnih odpadkov, odvoz ločenih frakcij iz ekoloških otokov, enkrat letno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter obratovanje zbirnega centra, kamor lahko gospodinjstva preko celega leta brezplačno oddajajo t. i. kosovne odpadke.
Vprašanje:
Kakšna je cena ravnanja z biološkimi odpadki za tiste povzročitelje, ki biološke odpadke zbirajo v rjavih zabojnikih?
Odgovor:
V mesecu aprilu 2011 so bili povzročitelji obveščeni glede ločenega zbiranja predvsem bioloških, kot tudi ostalih odpadkov. Na obvestilu je bilo med drugim navedeno, da bo po sprejetju Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja s strani Vlade RS, znašala predvidena cena mesečnega ravnanja z biološkimi odpadki 1,53 EUR/osebo. Poleg je bilo na obvestilu navedeno, da se bo zaradi uvedbe ločenega zbiranja bioloških odpadkov znižal mesečni strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki in sicer predvidoma za 0,39 EUR/osebo, za tiste povzročitelje, ki bodo biološke odpadke kompostirali.
Žal so z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (U.L. RS št. 67/2011), ki jo je sprejela Vlada RS, cene komunalnih storitev do 28.02.2012 zamrznjene. Navedeno pomeni, da se bo lahko uveljavilo znižanje cen za tiste povzročitelje, ki biološke odpadke kompostirajo oz. povišanje cen za tiste povzročitelje, ki biološke odpadke zbirajo v zabojnikih, predvidoma po 01.03.2012.
Ne glede na vse navedeno pa se tistim gospodinjstvom, ki zbirajo biološke odpadke v rjavih zabojnikih zaračunava strošek obdelave bioloških odpadkov, ki znaša za mesec januar 2012 0,31 EUR/osebo. Mesečni strošek na osebo se spreminja in je odvisen od količine mesečno zbranih bioloških odpadkov. Strošek obdelave bioloških odpadkov je na mesečni položnici prikazan ločeno.
Vprašanje:
Ali bodo stroški ravnanja z odpadki zaradi ločenega zbiranja v prihodnje nižji?
Odgovor:
Cene ravnanja z odpadki so v Občini Zagorje ob Savi nespremenjene že od junija 2004 kar pomeni, da so stroški ravnanja z odpadki za gospodinjstva bili od leta 2005 dalje vsako leto realno nižji.
Vsekakor pa ločeno zbiranje odpadkov ne pomeni tudi nižje stroške za izvajalca javne službe.
V primeru, ko so se vsi komunalni odpadki zbirali v enem zabojniku, je bilo število odvozov odpadkov bistveno manjše kot sedaj, ko se odpadki zbirajo ločeno, Vsako frakcijo ločeno zbranih odpadkov, ki se zbirajo na t.i. ekoloških otokih (papir, plastična embalaža, kovinska embalaža, steklo), kot tudi biološke odpadke, je potrebno odvažati ločeno. S tem se je bistveno povečalo število odvozov odpadkov, kar pomeni tudi bistveno večje stroške za izvajalca javne službe. Za ločeno zbrane frakcije (razen papirja), ki se predajo pooblaščeni družbi za prevzem tovrstnih odpadkov, izvajalec javne službe ne prejme nikakršnega plačila.
Z vidika stroškov pa je pri ločeno zbranih frakcijah edini prihranek, da za tovrstne odpadke ni potrebno plačati stroškov odlaganja in okoljske dajatve.
Glede na navedeno, se cene ravnanja z odpadki v prihodnje vsekakor ne bodo znižale.
Vprašanje:
Na kakšen način naročim (prijavim) redni odvoz odpadkov iz novega gospodinjstva ter zabojnik za odpadke?
Odgovor:
Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo na naši spletni strani kot tudi na sedežu družbe. Po prejetju izpolnjenega obrazca vam bomo dostavili ustrezen zabojnik(e) za zbiranje odpadkov.

4. Proizvodnja in distribucija toplotne energije


Vprašanje:
Na kakšen način in kdo določi korekturni faktor za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi?
Odgovor:
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.L. RS št. 7/2010) v 4. členu med drugim določa:
»Lastniki posameznih delov stavbe odločijo o vrsti in tipu delilnikov, o parametrih za delitev in obračun stroškov za toploto in o poročanju. Lastniki odločitev sprejmejo na zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine.
Med drugim so parametri iz prejšnjega odstavka tudi:
- višina korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti.
Navedeno pomeni, da se glede korekturnih faktorjev dogovorijo lastniki stanovanjskih enot in upravnik objekta. Komunala Zagorje, d.o.o. kot dobavitelj toplotne energije in izvajalec obračuna stroškov za toploto namreč izstavlja račune za toplotno energijo izključno na podlagi podatkov upravnika oziroma izvajalca delitve stroškov za toploto.
Vprašanje:
Ali sem kljub temu, da so radiatorji v stanovanju zaprti ter da ni zaznane porabe toplotne energije na delilniku, vseeno dolžan plačevati določene stroške ogrevanja?
Odgovor:
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov ogrevanja za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.L. RS št. 7/2010) v 15. členu določa:
»Stroški za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se v višini najmanj 60% in največ 80% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi 10. 11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevalne površine«.
Glede na navedeno morajo lastniki stanovanj z upravnikom objekta dogovoriti sporazum o višini fiksnega in variabilnega dela stroškov ogrevanja. Po podatkih, ki smo jih prejeli od upravnika stanovanj, se v Občini Zagorje ob Savi v večini primerov skupna poraba toplotne energije za posamezni objekt višini 70% (variabilni del) zaračuna glede na porabo po delilnikih, v višini 30% (fiksni del) pa glede na ogrevalno površino. Ti podatki so razvidni tudi iz mesečnega računa za toplotno energijo.
Na podlagi zgoraj navedenega pravilnika to pomeni, da tudi če ni porabljene energije glede na odčitek po delilnikih, se zaračunava določen % (fiksni del) porabljene toplotne energije celotnega objekta glede na delež ogrevalne površine.


5. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda


Vprašanje:
Vsake koliko časa je potrebno prazniti obstoječe greznice in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav?
Odgovor:
Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (U.L. RS št.98/2015,76/2017) je rok praznjenja obstoječih greznic ter prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)najmanj enkrat na tri (3) leta.
Praznjenje obstoječe greznice oz. prevzem blata iz MKČN se naroči na sedežu naše družbe (Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi) in sicer s podpisom naročilnice pri vratarju družbe.
Vse dodatne informacije v zvezi z praznjenjem greznic in MKČN so na voljo na sedežu družbe ali na telefonski številki 03 56 67 701 (g. Biruš Miran).
Vprašanje:
Ali je za malo komunalno čistilno napravo (MKČN) potrebno izvesti prve meritve in obratovalni monitoring?
Odgovor:
Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (U.L. RS št.98/2015,76/2017) morajo biti za malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza predpisanim standardom in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, opravljene prve meritve, ki jih izvede oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa. Po opravljenih prvih meritvah izvajalec javne službe MKČN pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na ustreznem obrazcu.

 


6. Oskrba z pitno vodo


Vprašanje:
Kako postopati v primeru, da uporabnik komunalnih storitev ne zamenja vodomera v roku, ki je določen za zamenjavo (5 let)?
Odgovor:
V tem primeru se na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.L. RS št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1 (vodomer premera DN≤20).