OSTALE DEJAVNOSTI

trznica

Družba izvaja naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

- ravnanje s komunalnimi odpadki,

- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

- javna snaga in čiščenje javnih površin,

- urejanje lokalnih cest,

- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,

- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,

- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,

- urejanje in vzdrževanje tržnic,

- urejanje javnih parkirišč,

- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,

- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih

- Izvajamo tudi dela pri ukinitvi greznic in priklope na kanalizacijski sistem ter izvajamo vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

  Za vse informacije se med delovnim časom obrnite na tel. št. 56-67-720 ali gsm 031-340-427 (Gregor Bostič).


pdf ikona   Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020

pdf ikona   PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE 2021 - 2024

cistilna